Japan, Kagawa, Mino, Nishihama, City View
Description : Mino