Japan, Kagawa, Mino, Haisuiki, City View
Description : Mino