Japan, Kagawa, Mino, Tsushimanomiya, Tsushima Sanctuary, Sea View
Description : Mino