Japan, Kagawa, Takamatsu, Setouchichou, Harbour
Description : Takamatsu